´╗┐ Karate-Do Argentina: Nintai Dojo - Karate-Do Shorin Ryu Kyudokan
Seminario de Sensei Koyu Higa en la Argentina